Informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów i kontrahentów

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Opakowania Legeń Sp. z o.o.,z siedzibą w Jaworze (59-400), ul. Bolesława Limanowskiego 33f; reprezentowany przez Jana Legenia – prezesa zarządu; dane kontaktowe: rodo@legen.pl, tel. 76 870 85 33;

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;

3) Państwa dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego) oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z odrębnymi przepisami, a także przez okres niezbędny dla wykazania sposobu realizacji umowy w związku z ewentualnym postępowaniem sądowym lub administracyjnym;

4) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

6) Podanie przez Państwa danych jest warunkiem realizacji zawartej umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zawartej umowy;

7) Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu;

8) Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej;

9) Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, jak firmy windykacyjne, kancelarie prawne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. informatyczne) oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Opakowania Legeń Sp. z o. o., z siedzibą w Jaworze (59-400), ul. Limanowskiego 33f; reprezentowany przez Jana Legenia prezesa zarządu; dane kontaktowe: rodo@legen.pl, tel. 76 870 85 33;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni;

3) Kategoria danych: dane zwykłe;

4) Pani/Pana dane osobowe pozyskano z powszechnie dostępnych źródeł i/lub z Internetu;

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu;

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.